Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

Deze website stelt informatie beschikbaar over L.I.F.E. Group. L.I.F.E. Group is de overkoepelende benaming van de vennootschappen verbonden met L.I.F.E. NV, die haar maatschappelijke zetel heeft in België te 2018 Antwerpen, aan de Mechelsesteenweg 64/401 en ondernemingsnummer 0404.837.814.

L.I.F.E. Group besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de inspanningen, kan L.I.F.E. Group evenwel niet garanderen dat haar website(s) of andere informatiekanalen vrij zijn van tekortkomingen of onjuistheden. Als u zou vaststellen dat bepaalde informatie toch tekortkomingen of onjuistheden vertoont, kan u deze melden per e-mail via info@life.be en zal L.I.F.E. Group het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. L.I.F.E. kan in geen geval tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) haar website(s) of andere informatiekanalen.

Alle informatie op de website(s) of ander informatiekanalen van L.I.F.E. Group is steeds van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een bepaalde persoon, entiteit, onroerend goed of (woon-)eenheid. U mag deze informatie niet als een juridisch bindend beschouwen. Deze informatie is louter indicatief en hieruit kunnen geen rechten en verplichtingen worden afgeleid, tenzij deze worden opgenomen in een geldig ondertekend document.

Privacy Statement

L.I.F.E. Group hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website(s) en de andere informatiekanalen beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken. In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld – zonder dat dit beperkend is – uw interesse als kandidaat-koper in een wooneenheid, wordt toch uw persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Conform deze wet, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw administratieve persoonsgegevens voor andere communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door een daartoe een ondertekend en gedagtekend verzoek te versturen aan L.I.F.E. NV, Mechelsesteenweg 64 bus 401, 2018 Antwerpen, België of via info@life.be.

Cookies

Om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, gebruiken de website(s) van L.I.F.E. Group Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Meer informatie over deze cookies vindt u via Google Analylics gebruik cookies . U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (België) bevoegd.